Instytut Rozwoju Miast i Regionów to obowiązująca od 1 marca 2019 r. nowa nazwa Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, który powstał 1 stycznia 2018 r. z połączenia Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Instytut Rozwoju Miast został utworzony w 2002 roku na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa, na mocy której połączono krakowski oddział Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (utworzony w 1977 r.) oraz Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (działający od 1950 r.).

Zasadniczą misją Instytutu o charakterze strategicznym jest służenie polskiemu społeczeństwu poprzez wspieranie władz państwowych oraz samorządowych (szczebla regionalnego i lokalnego) w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, a także szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Ta misja jest realizowana poprzez osiąganie następujących celów:

a) wytwarzanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum zjawisk i tendencji w zakresie rozwoju miast i obszarów miejskich, kształtowania przestrzeni, a także szerzej – rozwoju regionalnego i lokalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

b) formułowanie wytycznych i rekomendacji mających na celu niwelowanie różnic w poziomie rozwoju i zapobieganie nierównościom społecznym, poprawę jakości życia, a także stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Rekomendacje te mają charakter naukowo-ekspercki i są formułowane do trzech grup odbiorców: naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli władz samorządowych i władz centralnych.

– w zakresie naukowym mają one na celu opisywanie i generalizowanie różnego rodzaju procesów i zjawisk oraz weryfikowanie, dostosowywanie do warunków polskich, a także formułowanie nowych koncepcji i teorii. W tym zakresie celem jest także identyfikowanie obszarów badawczych wymagających dalszych pogłębionych studiów,

– z kolei w zakresie eksperckim umożliwiają instytucjom rządowym i samorządowym podejmowanie decyzji i tworzenie polityk w oparciu o solidną wiedzę (evidence based policy). Są również źródłem informacji zwrotnych o efektach podejmowanych działań i rozwiązań w ramach bieżącej polityki miejskiej, gospodarki przestrzennej i z zakresu rozwoju regionalnego/lokalnego.

c) szeroką promocję i integrację istniejącej wiedzy z ww. zakresów, zarówno tej wytwarzanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów jak i w innych ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie.

d) integrację środowisk i osób tę wiedzę wytwarzających (naukowców) oraz wykorzystujących w praktyce (przedstawicieli władz szczebla samorządowego i centralnego, organizacji pozarządowych, innych), która umożliwi m. in.

– lepsze identyfikowanie potrzeb badawczych ważnych dla społeczeństwa,

– lepsze praktyczne wykorzystanie efektów prowadzonych prac badawczych,

– nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych środowisk w celu optymalizacji ich działań z punktu widzenia potrzeb społecznych.

 

dr inż. Anna Stankowska – kierownik projektu

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk – sekretarz projektu
mgr inż. architekt krajobrazu – absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie
kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe
w zakresie projektowania, nadzoru nad realizacją oraz utrzymaniem ogrodów i terenów zieleni miejskiej.
Zaangażowana w realizację projektów edukacyjno – szkoleniowych, w tym projektu pn.: „Program
kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i
gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu
priorytetowego nr.5.5 „Edukacja ekologiczna”.

dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Ekonomistka, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz adiunkt w Katedrze
Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji
zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa. Autorka i współautorka
kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania
procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania
wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych.

dr hab. Barbara Szulczewska – jej zainteresowania badawcze obejmują przyrodnicze
podstawy planowania przestrzennego i planowania rozwoju miast; przestrzenne aspekty
zrównoważonego rozwoju, metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych, planów
ochrony i strategicznych prognoz oddziaływania na środowisko, a ostatnio zagadnienia
rolnictwa miejskiego oraz planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą. W latach 1974-
1997 r. była zatrudniona w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej; następnie, do
2019 r. w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i
Architektury Krajobrazu SGGW; obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Jest
członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Zespołu
Problemowego ds. Miast i Obszarów Metropolitalnych, Towarzystwa Urbanistów Polskich i
jego Rady Programowej, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Rady Fundatorów Narodowej
Fundacji Ochrony Środowiska, Honorowej Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Miast: Lider
Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej dla województwa mazowieckiego. Brała udział w 3 programach Cost
Action: 2000-2005 COST Action 11 Green structure and Urban Plannining, 2009 – 2014 COST
Action TU0902 Integrated assessment technologies to support the sustainable development
of urban areas, 2012 – 2016 COST Action TD1106 Urban Agriculture Europe. Jest autorką
lub/i współautorką ponad 30 ekspertyz, opracowań studialnych, a także kilkudziesięciu
publikacji, w tym książki poświęconej zielonej infrastrukturze.

Katarzyna Spadło – kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR. Ekonomistka, specjalistka ds.
problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej. Praktyk rewitalizacji, autorka wielu programów rewitalizacji
oraz projektów badawczych odnoszących się do terenów zdegradowanych. Doradca merytoryczny w procesach
programowania rewitalizacji w miastach polskich, w tym w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja
Miast” oraz w ramach projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji realizowanych w Łodzi, Bytomiu i
Wałbrzychu. Ekspert ds. szkoleń z zakresu rewitalizacji, narzędzi ustawy o rewitalizacji, partycypacji społecznej.
Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast oraz wielu publikacji, opisujących praktyczny wymiar
rewitalizacji, w tym m.in.: